Förstärka individens förutsättningar till en bättre hälsa

Den psykiska ohälsan ökar kraftigt och allra mest bland landets högutbildade1
Det fysiska och psykiska välmåendet hos anställda är grundläggande för en produktiv och hållbar organisation.
Att stötta medarbetare som mår dåligt och även arbeta förebyggande kan vara en stor utmaning för många organisationer.
Det finns även svårigheter med att först och främst få en tydlig bild om hur de anställda mår för att sedan hitta rätt individanpassade lösningar bland alla olika hälsotjänster och produkter som finns på marknaden.

 

⅓ av kostnaden för ohälsa är sjukfrånvaro, ⅔ produktionsbortfall2
Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv genom att förflytta fokus från sena, reaktiva åtgärder och höga kostnader till en proaktiv investering.
Detta är en förmån för alla anställda som skapar värde och ökar attraktionskraften som arbetsgivare.
Läs om Health Integrator i Dagens Medicin
PDF-version av artikeln
1 krona investerad i preventiv hälsa ger 5 kronor tillbaka3
Health Integrator är en integrerad helhetslösning för att ge en total överblick av arbetsplatsens hälsoläge samt stötta medarbetare till bättre levnadsvanor.
Vi börjar med en Hälsoekonomisk analys för att tydliggöra nuvarande kostnader och visa på värdet av proaktiv investering.
Kontakta oss

”Det motiverar mig att det ska vara enkelt, det hjälper inte bara med kunskap, utan det måste vara lätt att genomföra förändringen”

Anna, kontorsanställd

2018-09-26T14:25:48+00:00

Anna

”Det första mötet med hälsopedagogen gjorde mig väldigt peppad på att förändra mina vanor”

Elsa, kontorsanställd

2018-09-26T14:26:18+00:00

Elsa

”Genom Health Integrator så får man insikt om det liv som man lever, och saker som behöver förändras. Det är bra att få sina hälsomål nedskrivna, som ett mantra. Att tänka: Det här ska jag verkligen jobba med nu”

Mats, busschaufför

2018-09-28T06:29:12+00:00

Mats

”Jag ser Health Integrator som en möjlighet att få stöd till livsstilsförändringar av någon med kunskap och att få enkla verktyg som går att applicera i vardagen”

Theres, gruppchef

2018-09-28T06:30:55+00:00

Theres

”Det var jättebra med konceptet med en app, det var lagom mängder mål för mig att fokusera på och arbeta med”

Evelina, kontorsanställd

2018-09-28T06:32:33+00:00

Evelina

För medarbetaren
 • Se och följ din egen hälsoöversikt, förändra levnadsvanor och förverkliga personliga hälsomål
 • Få stöd från en personlig hälsopedagog - insikt rådgivning, guidning och motivation
 • Välj från skräddarsydda lösningar inom fysisk aktivitet, kost, stress, sömn, rökning, alkohol och bygger vidare på mina styrkor samt matchas med min hälsoprofil
 • Lätt att hitta rätt kvalificerade hälsolösningar för just dig
 • Allt som en förmån från arbetsgivaren.
För arbetsgivaren
 • Se organisationens hälsoläge och dess kostnader samt värde av att investera i hälsa
 • En personifierad hälsofrämjande förmån till alla medarbetare, inte bara för de som mår sämre
 • Efterlev arbetsmiljö krav (AFS 2015:4) med verktyg för att uppvisa kontroll av organisationens hälsostatus med individuella planer
 • Viktig del av hållbarhetsredovisningen
 • Ökar attraktionskraften för dagens och framtida medarbetare.
icons
inner-circle inner-circle measurments inner-circle coaching inner-circle marketplace outer-circle
measurements impedans blood pressure
meeting plan
marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces
Traditionella hälsotjänster
pause
 • Företagshälsa 2.0

  Health Integrator systemet bygger på en integrerad helhetslösning som kombinerar Test och Analys samt Personlig Hälsorådgivning med en Marknadsplats för Hälsotjänster som väljs baserat på medarbetarnas nuvarande individuella hälsoläge och framtagna hälsoplan. För arbetsgivaren skapar detta en överblick av organisationens hälsoläge och skapar förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.

  Health Integrator cykeln sätts utifrån individens hälsoläge och behov. Hälsoplanen skapas med mål som är tidsatta där ett nytt varv börjar där mätning sker för att utvärdera utfall och påbörja en ny period. Varje individs hälsoplan ser annorlunda ut där större behov innebär kortare cykler med ökat stöd, precis som hos tandläkaren.

 • Test och Analys - Skapa insikt och förståelse

  Medarbetaren blir inbjuden av organisationens HR till plattformen för att påbörja sin hälsoresa. Medarbetaren får uppskatta sin egen hälsosituation genom ett validerat formulär för att i nästa steg ta ett blodprov tillsammans med en mätning av fysiska mått.

 • Personlig Hälsorådgivning – Ge stöd och resurser

  Medarbetaren får i nästa steg träffa en personlig hälsopedagog för att tillsammans gå igenom sin hälsoprofil som skapas utifrån tidigare självskattning och mätningar. Med stöd av hälsopedagogen skapas en skräddarsydd Hälsoplan.

  Hälsoplanen sätts gemensamt och utgår från individens behov men även individuella preferenser för att öka följsamhet. I relation till planen får medarbetaren ett Hälsosaldo med pengar för att omvandla plan till handling på en marknadsplats med olika hälsotjänster och produkter.

 • Marknadsplatsen – Hälsotjänster med rätt stöd

  Marknadsplatsen innehåller ett urval av tjänsteleverantörer, digitala tjänster och produkter som hjälper individer till bättre livsvanor inom hälsoområderna:

  Fysisk aktivitet
  Kost
  Stress
  Sömn
  Alkoholvanor
  Tobaksvanor

icons
inner-circle inner-circle measurments inner-circle coaching inner-circle marketplace outer-circle
measurements impedans blood pressure
meeting plan
marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces marketplaces
Traditional health services
pause
 • Corporate Health 2.0

  Health Integrator is a combination of Test and Analysis as well as Personal Health Care with a Healthcare Marketplace and support to the organization. For the employer, this is a comprehensive solution with an overview of the organization's health status and creates the conditions for sustainable working life.

  Employees' current individual health status and developed a health plan with goals The Health Integrator cycle is built based on the individual's health and needs. The health plan has timed goals where a new cycle begins where measurement is done to evaluate outcomes and start a new period. Each's health plan looks different, with more needs, it means shorter cycles with increased support, just like the dentist.

 • Test and Analysis - Create insight and understanding

  The employee is invited by the organization's HR to the platform to begin their journey to health. The employee evaluates their health situation through a validated form and in the next step take a blood sample along with a set of measurements of their physical dimensions.

 • Personal Health Advice - Provide knowledge and resources

  In the next step, the employee will meet a personal health coach to jointly review their health profile based on the previous self-estimation and measurements. Then a tailor-made health plan is created with the help of the health coach. The health plan is based on individual needs and preferences to increase compliance.

  The employee receives a Health Balance with money to convert the plan into action in a marketplace with various health services and products.

 • Marketplace - Health services with the right support

  The marketplace includes a selection of service providers, digital services, and products that help individuals improve their habits in the following health areas:

  Physical activity
  Diet
  Stress
  Sleep
  Alcohol habits
  Tobacco habits


En del av Hälsorörelsen

Health Integrator är en del av det EIT- Health finansierade projektet Hälsorörelsen. Projektet syftar till att driva systemförändringar för ökat fokus på preventiv hälsa genom nya finansiella modeller, mättekniker och individualiserade hälsointerventioner.
Läs mer på Healthmovement.eu
logo

Health Integrator är ett ekosystem och plattform, där Test och analys, Personlig Hälsorådgivning och en Marknadsplats för Hälsotjänster kombineras till en helhetslösning. Health Integrator stöttar individer till bättre levnadsvanor och tillförser organisationer med verktyg till ett mer hållbart arbetsliv.

Mer information och kontakt

info@healthintegrator.eu
logo

Health Integrator is an ecosystem and platform, where Health Screenings, Personal Health Coaching and a Marketplace for Health Services are combined in order to help individuals to better life habits and support organizations with tools for a sustainable work-life.

More information and contact

info@healthintegrator.eu